Foto biblioteca

Foto biblioteca

24/01/22

Concurso de literatura. Letras galegas 2022.

A Escola Galega de Administración Pública convoca, un ano máis, o Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galega 2022. • Participantes: poderán optar aos premios os nenos e nenas que teñan a súa vecindade administrativa en calquera dos municipios da Comunidade Autónoma de Galicia con idades comprendidas entre estas dúas categorías: de 9 a 11 anos e de 12 a 14 anos. A idade estará referida á data de finalización do prazo de presentación de traballos.
 • Contido: Os contos deberán redactarse en lingua galega e a súa temática será libre, á elección das persoas participantes. Os textos deberán ser presentados en folios A4, mecanografados por unha soa cara, a un espazo e medio, con formato de fonte Times New Roman, tamaño 12, e cunha extensión mínima dun folio e máxima de cinco.
 • Premios: en cada categoría existirán tres premios en metálico coa seguinte dotación económica:
  • De 9 a 11 anos:
   • 1º premio: 250 euros
   • 2º premio: 200 euros
   • 3º premio: 150 euros
  • De 12 a 14 anos
   • 1º premio: 250 euros
   • 2º premio: 200 euros
   • 3º premio: 150 euros
 • Presentación de solicitudes: presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (PR775A). Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 • Prazo: un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no Diario Oficial de Galicia.
Máis información no DOG do 18 de xaneiro.

Ningún comentario: